Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Małyssak, a w dalszej części statutu jest nazywane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Małyssak.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 3 lutego 2017, poz. 210 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura w celu realizacji zadań statutowych.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. Stowarzyszenie dla celów współpracy zagranicznej może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. Tłumaczenie nazwy w języku angielskim to: Smallmammal Association. Tłumaczenia w innych językach zostaną przyjęte uchwałą Zarządu.

§ 6

Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Istnieje możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 8

W umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej, czyli Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków (zebrania delegatów).

§ 9

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

§ 10

Cele stowarzyszenia to:
1) ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ochrony i promocji karmienia piersią i pokarmem kobiecym;
2) poszerzanie wiedzy o zdrowej diecie, propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
3) edukacja ekologiczna, szerzenie dbałości o środowisko, naturę, propagowanie życia w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego;
4) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
5) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
6) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działania na rzecz matek, ojców i ojcostwa;
7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, na rzecz pogłębiania dialogu międzypokoleniowego i integracji międzypokoleniowej,
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) wspieranie kobiet i pomoc w ich rozwoju, budowaniu pewności siebie, samorealizacji i samoświadomości;
10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka;
11) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
12) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
14) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
15) działania edukacyjno-wychowawcze;
16) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
17) animacja kultury, propagowanie obywatelskiej aktywności kulturalnej;
18) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
19) poszerzanie wiedzy o zdrowym trybie życia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
20) działalność charytatywna;
21) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
22) upowszechnianie nowych technologii i innowacji;
23) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
24) rewitalizacja, propagowanie turystyki i krajoznawstwa;
25) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 11

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i wystawianie stoisk informacyjno-edukacyjnych podczas imprez masowych, targów, jarmarków, festiwali, festynów itp.;
2) organizowanie targów, wystaw, kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów, zajęć, imprez i innych form aktywizacji;
3) organizowanie działań twórczych i kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, koncertów i innego rodzaju imprez;
4) organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak imprezy integracyjne, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe;
5) organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań i innych form edukacyjnych;
6) projekcję filmów;
7) tworzenie, opracowywanie i wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie;
8) tworzenie, opracowywanie i wydawanie plakatów, folderów, kalendarzy, kartek oraz pozostałych gadżetów i wyrobów drukowanych;
9) opracowywanie, tworzenie, wydawanie filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych;
10) organizowanie akcji i kampanii medialnych oraz akcji społecznych;
11) współpracę z mediami;
12) organizowanie i prowadzenie kół samopomocowych, grup wsparcia;
13) podejmowanie współpracy z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami ochrony zdrowia;
14) współpraca z osobami fizycznymi oraz z osobami prawnymi, w tym z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami;
15) współpraca z jednostkami i instytucjami publicznymi, władzami państwowymi i samorządowymi;
16) finansowanie osobom fizycznym w tym członkom stowarzyszenia udziału w kursach, szkoleniach, konferencjach i innych formach edukacyjnych mających na celu popularyzację idei i wiedzy istotnych ze względu na cele Stowarzyszenia;
17) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród;
18) wsparcie materialne osób fizycznych;
19) prowadzenie praktyki pielęgniarek i położnych;
20) finansowanie lub dofinansowywanie leczenia i rehabilitacji;
21) organizowanie i prowadzenie banku informacji o warunkach opieki nad matką i dzieckiem, a w szczególności opieki laktacyjnej, panujących w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia, przeprowadzanie ankiet;
22) organizowanie środków na działalność badawczą i naukową, pozyskiwanie osób chętnych do wzięcia udziału w badaniach;
23) prowadzenie i wspieranie prac naukowo-rozwojowych;
24) współpraca z bankami mleka kobiecego, organizowanie punktów zbioru mleka kobiecego i dostarczanie do banków mleka;
25) prowadzenie serwisu internetowego i publikacja artykułów w Internecie;
26) udostępnianie literatury;
27) promowanie, dostosowywanie i tworzenie miejsc przyjaznych matkom i dzieciom w przestrzeni publicznej i w miejscach pracy;
28) organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów statutowych;
29) organizowanie wydarzeń kulturalnych, wystaw fotograficznych;
30) prowadzenie działalności leczniczej;
31) prowadzenie praktyki lekarskiej ogólnej;
32) prowadzenie praktyki lekarskiej specjalistycznej;
33) prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej;
34) prowadzenie działalności paramedycznej;
35) prowadzenie pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowanej;
36) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowaną.

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) regularne opłacanie składek.

§ 16

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową i merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 14 pkt. 3) i 4) oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
3. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada prawa określone w paragrafie 14 pkt. 3) i 4) oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, a ponadto członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia poprzez złożenie do Zarządu pisemnej decyzji o wystąpieniu,
2) skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania ze spłatą składek członkowskich powyżej 3 miesięcy,
3) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
5) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
6) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub wykluczeniu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 20

1.Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Kadencja trwa do chwili odwołania władz. Jeśli zaś władze nie są odwoływane przez pozostałych członków Stowarzyszenia ich kadencja jest bezterminowa.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwały pozostałych władz zapadają jednomyślnie przy obecności wszystkich członków danego
organu władzy.

Walne Zebranie Członków

§ 22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku. Zarząd zawiadamia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Zawiadomienie następuje drogą pisemną lub pocztą elektroniczną.
5. Członek zobowiązany jest poinformować pisemnie Zarząd o każdej zmianie adresu elektronicznego, w przeciwnym razie zawiadomienie o Zebraniu wysłane na nieaktualny adres uważa się za skuteczne.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 6 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia oraz wybór nowych władz w przypadku odwołania poprzednich,
3) nadawanie godności członka honorowego,
4) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) powoływanie w uchwale pełnomocnika, który będzie reprezentować Stowarzyszenie w umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim.

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się z dwóch członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
6) sporządzanie sprawozdań z działalności,
7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
8) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
9) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
10) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
11) powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy do określonych zadań,
12) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
13) ustalenie wysokości składek członkowskich, jak i zwalnianie członków z ich płacenia.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków w tym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie wyjaśnień,
3) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności wraz z oceną
działalności Stowarzyszenia,
6) wskazywanie w uchwale członka Komisji Rewizyjnej, który będzie reprezentować Stowarzyszenie w umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim,
7) ustalanie wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa

§ 28

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) wpływy ze składek członkowskich;
2) darowizny, zapisy, spadki;
3) środki pochodzące z ofiarności publicznej;
4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
5) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
6) odsetki od lokat bankowych;
7) odsetki od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadanych papierów wartościowych;
8) środki celowe otrzymane od innych osób;
9) wpływy z działalności statutowej odpłatnej;
10) dochody z majątku stowarzyszenia;
11) inne wpływy nie zakazane prawem.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
5. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Sposób reprezentacji

§ 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 10.02.2019 roku, ostatnia aktualizacja statutu przyjęta uchwałą w dniu 8.12.2019

Font Resize
Kontrast
Logo Fundusze Europejskie Flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego Flaga Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Strona zrealizowana w ramach projektu "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV",
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wykonanie ZIS

Napisane odręcznym pismem Mleko mamy było na poczatku